Електротехничар информационих технологија

Образовни профил: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Трајање бразовног профила: ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

Профил електротехничара информационих технологија уведен је са идејом да се образују електротехничари, који ће, овим школовањем добити потребно знање за наставак школовања и касније рад у ИТ сектору. Тренутно је овај профил највише тражен на тржишту рада. Електротехничар и.т. оспособљава се за:

  • обављање програмерских послова,
  • вођење и управљање пројектима,
  • рад на најсавременијим технологијама.

Завршетком четворогодишњег школовања и полагања матурског испита ученици стичу звање ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА и могућност запошљавања или наставка школовања. Послови које електротехничар и.т. може обављати су:

 у ИТ компанијама, у телекомуникацији, као и у свим областима делатности где  и.т. има примену.  

Предвиђени број ученика у одељењу је 30.

Настава  из општеобразовних предмета реализује се преко теоријских часова, са целим одељењем, у специјализованим кабинетима или кабинетима опште намене. Настава из предмета Рачунарство и информатика реализује се, по групама, у кабинету.

Настава из стручних предмета реализује се, такође преко теоријских часова, са целим одељењем, у специјализованим кабинетима или кабинетима опште намене . Вежбе се изводе по специјализованим кабинетима , а ученици су подељени по групама.