Архитектонски техничар

Образовни профил: АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

Трајање образовног профила: ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

Обавезни и изборни предмети по разредима са бројем часова (теоријска настава + вежбе + блок настава). Предвиђени број ученика у одељењу је 30.

Настава  из општеобразовних предмета реализује се преко теоријских часова, са целим

одељењем, у специјализованим кабинетима или кабинетима опште намене. Настава из предмета Рачунарство и информатика реализује се, по групама, у кабинету.

Настава из стручних предмета реализује се, такође преко теоријских часова, са целим одељењем, у специјализованим кабинетима или кабинетима опште намене . Вежбе се изводе по специјализованим кабинетима , а ученици су подељени по групама.