Електротехничар рачунара

Образовни профил: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 

Трајање бразовног профила: ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

Електротехничар рачунара оспособљава се за обављање следећих послова:

  • рад са оперативним системом Windows и Linux
  • рад у програмском пакету MS Office (Word, Excel,Power Point…)
  • рад са програмима за цртање електричних шема (Auto Cad,Protel,MS Visio…)
  • рад у програмима за симулацију рада електричних кола и система (Electronic,Workbench).
  • рад са програмским језицима (С, С++, Visual C, С#) и рад са базама података (SQL)
  • повезивање делова рачунара (монтажа), уочавање и отклањање проблема и кварова рачунарском систему, инсталација оперативног система, апликативног софтвера периферног урађаја,
  • повезивање и подешавање локалне рачунарске мреже .

По завршетку школовања ученици такође стичу основу и могућност даљег школовања на следећим факултетима: Електротехничком факултету, Природно математичком факултету, Факултету оргаизационих наука, Рачунарском факултету, Факултету информационих наука, јер тамо наставља школовање велики број ђака који завршавају овај образовни профил.

   Могућности за запошљавање су предузећима која се баве продајом или сервисирањем и одржавањем рачунара и компонената, као и рад у малим или великим фирмама на свим пословима где се користе рачунари.

  Предвиђени број ученика у одељењу је 30.

Настава  из општеобразовних предмета реализује се преко теоријских часова, са целим одељењем, у специјализованим кабинетима или кабинетима опште намене. Настава из предмета Рачунарство и информатика реализује се, по групама, у кабинету.

Настава из стручних предмета реализује се, такође преко теоријских часова, са целим одељењем, у специјализованим кабинетима или кабинетима опште намене . Вежбе се изводе по специјализованим кабинетима , а ученици су подељени по групама.