Електротехничар енергетике

Образовни профил: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ 

Трајање бразовног профила: ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

У оквиру образовног профила електротехничар енергетике школују се ученици за обављање следећих послова:

 • учешће у пројектовању трафо-станица
 • учешће у пројектовању електричних мрежа ниског и високог напона
 • учешће у пројектовању електричних инсталација
 • рад у испитним лабараторијама
 • мерење и контола заштите уземљења
 • одржавање и ремонт електричне опреме, мрежа и постројења

Електротехничар енергетике се може запослити у свим гранама индустрије, електродистрибуцији пројектним организацијама електро струке и електросервисима.

По завршетку школовања ученици такође стичу основу и могућност даљег школовања, како на електротехничком, тако и на многим другим техничким и природним факултетима..

Обавезни и изборни предмети по разредима са бројем часова (теоријска настава+вежбе+блок настава).

Предвиђени број ученика у одељењу је 30.

Настава  из општеобразовних предмета реализује се преко теоријских часова, са целим одељењем, у специјализованим кабинетима или кабинетима опште намене. Настава из предмета Рачунарство и информатика реализује се, по групама, у кабинету.

Настава из стручних предмета реализује се, такође преко теоријских часова, са целим одељењем, у специјализованим кабинетима или кабинетима опште намене . Вежбе се изводе по специјализованим кабинетима , а ученици су подељени по групама.         

Подручје рада

 • обављање технолошких поступака у производњи пасивних, активних и електромеханичких компонената,
  обављање технолошких послова у примени електронских компонената,
 • рад на мерењу и испитивању у производњи и примени електронских компонената,
 • рад на припреми и изради електронских компонената.
 • Завршетком четворогодишњег школовања и полагања матурског испита ученици стичу звање ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ и могућност запошљавања или наставка школовања.

Запошљавање

 • у електроиндустрији,
 • у медицини,
 • у телекомуникацији,
 • као и у свим областима делатности где електроника има примену.