Техничар електронике и аутоматике

Техничар електронике и аутоматике израђује компоненте, склопове и уређаје електронике, једноставне мерно-регулационе електронске системе и системе управљане микроконтролером, врши монтажу, инсталације и поправку компонената, склопова и  уређаја електронике, поштујући мере безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара и стандарде квалитета у делатности производње електронских елемената, плоча и уређаја.

Завршетком четворогодишњег школовања и полагања матурског испита ученици стичу звање ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ И АУТОМАТИКЕ. Ниво општих и стручних знања, вештина, способности и ставова у оквиру стечених компетенција, техничару електронике и аутоматике омогућава запошљавање и  наставак школовања.

Подручје рада

  • Израда техничке документације једноставних електронских склопова, уређаја и система;
  • Израда електронске шеме и рутирање електронских штампаних плоча за електронске уређаје;
  • Израда електронских склопова и уређаја, као и мерно-регулационих електронских система и система управљаних микроконтролером;
  • Управљање и руковање индустријским роботима;
  • Монтирање и инсталирање уређаја;
  • Тестирање функционалности и контроле квалитета електронских склопова и уређаја;
  • Отклањање кварова заменом резервних делова према дефинисаним стандардима;

Запошљавање

 

–       Електротехничар одржавања мерних инструмената и склопова

–       Оператер одржавања електронских сигнално-сигурносних уређаја

–       Оператер одржавања фоно-уређаја и видео студија

–       Техничар електронике

–       Техничар електронике за полупроводнике

–       Техничар електронике за рачунарски хардвер

–       Механичар за медицинску и лабораторијску опрему

–       Сервисер елетронске опреме