ЕЛЕКТРИЧАР

Образовни
профил: ЕЛЕКТРИЧАР

Трајање
бразовног профила: ТРИ ГОДИНЕ

Бави се одржавањем и постављањем
електричних инсталација за расвету, грејање, климатизацију, пећи, радне машине,
громобранске инсталације итд. Обавља демонтажне и монтажне послове ради
одржавања и адаптације електроинсталација (замена осигурача, светлосних тела,
утикача, прекидача, контактора, везивање водова и прикључивање каблова итд.)

Поред извођења радова електроинсталатери
се оспособљавају и за читање и тумачење техничке документације, вођење
грађевинске књиге, прибављање дозвола као и за коришћење проспеката, каталога и
техничких описа произвођача опреме.

Добро обучени електроинсталатери су
тражени. Углавном раде на извођењу електричних инсталација на већим објектима,
али има и оних који прихватају мање послове и раде као кућни мајстори.Постоји
могућност и даљег усавршавања и школовања на било којој вишој школи.

Обавезни и изборни предмети по разредима
са бројем часова (теоријска настава+вежбе+блок настава):            

Предвиђени број ученика у одељењу је 15.

Настава  из општеобразовних
предмета реализује се преко теоријских часова, са целим одељењем, у
специјализованим кабинетима или кабинетима опште намене. Настава из предмета
Рачунарство и информатика реализује се, по групама, у кабинету.

Настава из стручних
предмета реализује се, такође преко теоријских часова, са целим одељењем, у
специјализованим кабинетима или кабинетима опште намене . Вежбе се изводе по
специјализованим кабинетима , а ученици су подељени по групама.