Електротехничар информационих технологија

Образовни профил Електротехничар информационих технологија има за циљ оспособљавање ученика за учешће у изради софтверских апликација, креирање и развијање база података, статичких и динамичких веб презентација, и одржавање и проверу сигурности информационих система.

С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, акценат у наставном плану и програму овог профила је на примени теоријских знања у практичном контексту:

 • Постављање и одржавање оперативног система рачунара
 • Креирање, одржавање, ажурирање садржаја и провера сигурности платформи за интернет сервисе
 • Израда десктоп апликација
 • Израда статичких и динамичких веб презентације и веб апликација и њихово имплементирање
 • Креирање, моделовање и развијање база података
 • Одржавање и провера сигурности информационих система

Вештине којима ће ученици овладати по завршетку школовања:

 • самостално склапање рачунара, тестирање хардвера и отклањање кварова
 • инсталирање и конфигурисање оперативног система, додатних софтвера и хардверских уређаја
 • конфигурисање, повезивање и проверава функционалност ЛАН мреже
 • напредно коришћење интернет сервиса
 • израда веб страница и веб апликација, као и њихово објављивање на веб серверу
 • израђивање апликација, пројектовање једноставне базе података и повезивање апликације са базом података
 • инсталирање, тестирање и одржавање апликације за електронско пословање и обављање пословних процеса и операција у њима
 • заштита од напада на информациони систем

Између осталог, овај профил има за циљ да код ученика „пробуди“ свест да:

 • савесно, одговорно и уредно обавља поверене послове
 • позитивно се односи према примени сигурносних и здравствених мера у раду
 • ефикасно организује време
 • испољава позитиван однос према значају функционалне и техничке исправности информационих система
 • испољава позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима