Архитектонски техничар

ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

Циљ стручног образовања за огледни образовни профил Архитектонски техничар је оспособљавање ученика за разраду пројектно техничке документације, вођење градилишне документације и припрему извођења и саме изградње објекта, израду анализа цена, предмера и предрачуна, презентацију пројеката и објеката.

С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређење запошљивости, ученици ће бити оспособљавани за:

– примену теоријских знања у практичном контексту

– ефикасан самостални и тимски рад

– преузимање одговорности за властито учење и напредовање у послу и каријери

– благовремено реаговање на промену у радној средини

– препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу

– деловање у складу са принципима одржања животне средине

– примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада

– употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

ПО ЗАВРШЕНОМ ОБРАЗОВАЊУ ЗА ОВАЈ ПРОФИЛ, УЧЕНИК ЋЕ БИТИ У СТАЊУ ДА:

– разради и презентује пројекте: високоградње, урбанизма, конзервације и ревитализације
– организује изградњу по налогу и води документацију при извођењу објеката
– уради анализу цена – предмер и предрачун радова за објекат.

– објасни поступке и стандарде при разради пројектно техничке  документације
– објасни начин израде анализе цена – предмера и предрачуна радова
– чита и тумачи податке из пројеката високоградње, урбанистичких пројеката, пројекта кућних инсталација, пројеката конзервације и рестаурације објеката високоградње ради примене при разради пројектно техничке документације и извођењу радова на објекту
– објасни принципе припреме и организовања процеса извођења грађевинских радова
– наведе и објасни одредбе прописа и закона који регулишу безбедност и здравље на раду приликом извођења грађевинских радова
– наведе и објасни прописе при грађењу објеката.

– разради пројекте објеката високоградње, урбанистичке пројекте, пројекте конзервације и ревитализације објеката високоградње
– разради конструктивне детаље за објекте високоградње
– разради пројекте кућних инсталација
– примени начин израде анализе цена – предмера и предрачуна радова
– изради, обради, архивира пројектну документацију
– изради презентацију пројекта
– води градилишну документацију
– евидентира и прикупља податке на терену за пројекте високоградње и урбанистичке пројекте, приликом изградње објекта и инспекцијског надзора
– комуницира са сарадницима и странкама.

– савесно, одговорно и уредно обавља поверене послове
– ефикасно организује време
– лично примењује и код других подстиче примењивање мера везаних за безбедност и здравље на раду
– делује у складу са принципима заштите животне средине и одрживог развоја
– испољава љубазност, комуникативност, предузимљивост и флексибилан однос према сарадницима и странкама
– испољава прецизност и јасноћу у изражавању примењујући стручну терминологију
– испољава позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима.